top of page

BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Birsen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Birsen Sigorta”) tarafından, www.birsensigorta.com adresimiz üzerinden yapacağınız sigorta poliçesine yönelik başvuru ve teklif talebi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Birsen Sigorta tarafından sunulan ürünlere yönelik işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metinlerine, internet sitemizin ilgili ürünler dahilindeki linklerinden ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi: Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, poliçe ve varsa poliçede mevcut acente bilgileri) www.birsensigorta.com adresimizden yapacağınız poliçeye yönelik başvuru ve teklif taleplerinizde aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

a) Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, sigorta teklifi oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak;

b) Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası ve işlemlerin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

c) Müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi ve veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak; işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi : Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; poliçe başvuru ve teklif talepleriniz doğrultusunda verdiğiniz bilgilerden ve şirketimizde mevcut poliçeleriniz vasıtasıyla yazılı ve elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması : Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, başvuru ve teklif işlemlerinin takibi amacıyla yetkili acentelere mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Caferağa Mh. Sarraf Ali Sk. Saraçoğlu İş Hanı No: 36 D:15  Kadıköy İstanbul adresinden, www.birsensigorta.com veya info@birsensigorta.com üzerinden yazılı olarak veya 0216 327 03 79 numaralı telefondan Birsen Sigorta’ya iletebilirsiniz.

bottom of page